086 316 7436 , 02 756 0334-5
โปรแกรมทัวร์ : PARIS BONJOUR 7D
PARIS BONJOUR 7D
เส้นทาง ยุโรป ยุโรปตะวันตก
รหัสทัวร์ AEU90-01
จำนวนวันเดินทาง 7วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น
29,999 บาท
เที่ยวปารีส และช้อปปิ้งช่วง SUMMER  ช้อปปิ้งห้างลาฟาแยต สินค้าปลอดภาษี ถนนชองป์เอลีเซ่ ช้อปปิ้ง OUTLET ถ่ายรูปคู่กับสถานที่สำคัญๆในกรุงปารีส หอไอเฟล และ ประตูชัย สัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงปารีส นั่งรถผ่านชม สถาบันศิลปวิทยาการแห่งฝรั่งเศส
รายละเอียดกำหนดการ
วันแรก (1) กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
17.00 น.
พร้อมกัน ณ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ P ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ เจ้าหน้าที่จาก ทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกดูแลเรื่องการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระต่างๆ
20.25 น.
นำท่านออกเดินทางสู่ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่ QR-835 / QR-041 ( มีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า / แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาประมาณ 2 ช.ม.เศษ )
รายละเอียดราคา
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
07 มิ.ย. - 13 ก.ค. 60
29,999
29,999
29,999
7,000
14 - 20 มิ.ย. 60
29,999
29,999
29,999
7,000
เงือนไขการจอง
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X